foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Bizim Okulumuz

Bizim Okulumuz

...

 

.

 

web

site ekle site ekle  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Sivil savunma günü
(28 Şubat)

SİVİL SAVUNMA' NIN TANIMI VE ÖNEMİ

Sivil Savunma Kanunu, 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulmuş olup, Milli Eğitim Bakanlığı   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.11.1988 tarih ve 3008 sayılı kararı ile "28  ŞUBAT" Sivil Savunma  Günü  olarak kabul   edilmiştir.

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgariye indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

SİVİL SAVUNMA MÜKELLEFİYETİNDE GÖREVLENDİRME

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca serbest bırakılan personelin listesi her yıl Ocak ayı başında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na gönderilmektedir. Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri listede 'ki personelin Bölge Müdürlük hudutlarına göre tanzimini yaptıktan sonra çağrı pusulalarını göndermek suretiyle personelin kayıtlarının yapılması ve kayıtların tamamlanmasını müteakip Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.

SİVİL SAVUNMA MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ (EMEKLİLİK)

Sivil Savunma Mükellefiyetindeki personel 60 yaşını doldurduğu Ocak ayının birinci günü Sivil savunma Mükellefiyet süresini tamamlamış olur. Personele Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı, görevli bulunduğu Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü tarafından Hizmet Belgesi Ödül Töreni düzenlenerek Hizmet Belgesi takdim edilmek suretiyle Sivil Savunmadaki görevini tamamlamış olur.

Sivil Savunma Mükellefiyeti

17 – 60 yaş arası erkekler

20 – 50 yaş arası kadınlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,
yasa gereği Sivil Savunma hizmetinde görev yapmak zorundadır.

Esas hizmetteki personel kural ve tüzüklere göre eğitilirler.
Sivil Hizmet Mükellefiyetinden
Muaf Tutulacaklar

Güvenlik Kuvvetleri ve Emniyet Mensupları

Sağlık Kurulu Raporu Olanlar

Hastası ve 14 Yaş Altı Çocuğu Olanlar

Servis Personeli

Yasalarca Muaf Olanlar

Sivil Savunma Kanunu, 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulmuş olup, Milli Eğitim Bakanlığı   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.11.1988 tarih ve 3008 sayılı kararı ile "28  ŞUBAT" Sivil Savunma  Günü  olarak kabul   edilmiştir.

Kurtarma; kazazedede travma ve ölüm meydana gelmeden, kazazedenin çabuk ve etkili bir şekilde kurtarma araç-gereçleri kullanılarak olay yerinden çekilip güvenli yere alınmasıdır. 1 Kurtarma; görünüşte kolay ve basit bir iş gibi görünse de esasta çok teknik, üzerinde geniş çaplı düşünmeyi gerektiren bir operasyondur. Yapacağınız basit bir hata veya göstereceğiniz ihmal sonucu; kurtarmacıların yaralanmalarına, hatta ölümlerine sebep olabileceğiniz gibi aynı şekilde kurtarılmayı bekleyen afetzedelerin de daha çok yaralanmalarına ve ölümlerine sebep olabilirsiniz. Bu nedenle Kurtarma Ekip Başkanı; ekibini sevk ve idare ederken, daima bu inceliği göz önünde bulundurmalı, çalışmalarını bu doğrultuda disipline ederek yönlendirmeye azami gayret göstermelidir.

Kurtarmada öncelik sırası; canlılara ait olduğundan "Enkazda Canlı Arama ve Yerini Belirleme" yöntemleri de keza çok dikkat ve itina gösterilmesi gereken kurtarmacıların özellikli konuları arasındadır. Hali hazırda, canlı arama ve yerini belirlemek için; seslenerek kulakla veya ses sensorları ile dinlemek, tıklatarak kulakla veya ses sensorları ile dinlemek, görüntülü kamera ile enkazın ultrasonunu çekmek, eğitimli köpek gezdirmek şeklindeki yöntemler kullanılmaktadır.

Tüm bu anlatılanlar yanında acaba yapılan canlı arama faaliyetleri doğru bir çalışma mıdır bunun bu konuda tereddüde düşmemek imkânsız hele hele eğitim düzeyi düşük ekiplerle yapılan böyle bir çalışma ne kadar faydalı olur değerlendirmek gerekir. Ama yine de sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek en azından doğal afet anında nasıl hareket edeceğine dair önceden bir hazırlık yapmak hiç hazır olmamaktan daha iyidir.


...

 

..

....

 

Copyright © 2018 Bizim Okulumuz Rights Reserved.